EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
Հայրենասեր հայորդի
30 Սեպտեմբերի, 2020
Հայրենասեր լինել չի նշանակում օտար ժողովուրդների թշնամին լինել: Դա նշանակում է, թե այդ օտարները կարող են մեր թշնամին դառնալ:
Գ. Նժդեհ